A Polgármesteri Hivatal hirdetményei

 • Hirdetmény a tavaszi szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. A tavaszi szünetre vonatkozó ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon legkésőbb 2020.  április 6. napjáig. A család- és gyermekjóléti szolgálat felkeresi a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, és segítséget nyújt a jogosultnak a  nyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához.
   
  A jogszabály értelmében a települési önkormányzat a szünidei étkeztetést a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a nem óvodai nevelésben és bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek részére az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles  megszervezni és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban az adott gyermek részére biztosítani. 
   
  Tájékoztatom a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermek törvényes képviselőjét, hogy a települési önkormányzat fenntartásában működő  óvoda-mini bölcsőde  a tavaszi szünetre eső  valamennyi munkanapon nyitva tart, részükre szünidei étkeztetés nem igényelhető.
   
  Értesítem a 2020. évi tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetést kérő és arra jogosult hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  törvényes képviselőjét, hogy:  
   
  A 2020. évi tavaszi   szünet 2020. április 9.  napjától 2020. április 14.  napjáig tart. 
  A tavaszi szünetre eső szünidei étkeztetés 2020. április 9.  napjától 2020. április 14.   napjáig  2  munkanapon keresztül történik. A két munkanap: 2020. április 9. (csütörtök), 2020. április 14. (kedd). 
  Helyszín: Kisiskola (Kengyel, Kossuth út 48.)
  Az ebéd osztásának időpontja:  de. 11.00 órától  du. 13.00 óráig. 
   
  Felhívom a  szünidei étkezésre jogosult gyermek törvényes képviselőjének figyelmét, hogy az ebéd elviteléről fenti időpontokban gondoskodjon! 
   
  Kengyel, 2020. február 28.       
   
  Dr. Bartók László sk.
  helyettesítő jegyző
 • Tájékoztatás a háziorvosi rendelési idő változásáról

  Ezúton tájokztatjuk a Lakosságot, hogy a II. körzet rendelési ideje 2020. január 1-től az alábbiak szerint változik:

    II. sz. körzet:
  Dr. Feledi József
   hétfő 8.00 - 12.00
   kedd 14.00-18.00
   szerda 8.00 - 12.00
   csütörtök 14.00-18.00
   péntek 8.00 - 12.00

   

 • Tájékoztatás a háziorvosi rendelési idő változásáról

  Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az I. számú háziorvosi körzetben (Dr. Kotró László volt körzete) 2019. december 01-től a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

   

    I. sz. körzet:
  Dr. Drobkó Valerij
  (helyettes: Dr. Heitler Csongor)
   hétfő 13.00 - 14.00 receptkiírás
  14.00-15.00 vizsgálat
   kedd 12.00 - 13.00 receptkiírás
  13.00-14.00 vizsgálat
   szerda 13.00 - 14.00 receptkiírás
  14.00-15.00 vizsgálat
   csütörtök 11.00 - 12.00 receptkiírás
  12.00-13.00 vizsgálat
   péntek 12.00 - 13.00 receptkiírás
  13.00-14.00 vizsgálat

   

  Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
   
  Kengyel Község Önkormányzata
 • Képviselő-testület határozata

  Értelmezés:
  Mivel a képviselőtestület azzal a ténnyel szembesült, hogy a polgármestert szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, az önkormányzatok működését szabályozó törvény előírásai alapján lefolytatta Nagy Szilárd, polgármester ellen a méltatlansági eljárást, amelynek eredményeképpen egyöntetű szavazatával kimondta a méltatlanságot.
  Mint az alábbi jogi hivatkozásokból is kiderül, ha testület elmulasztja az eljárás lefolytatását, vagy jogszabálysértő döntést hoz, a kormányhivatal élhet a kezdeményezés jogával.
   
  A méltatlanság megállapításának jogi háttere:
  2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
  b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
   (2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
  (3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
  (5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. ( A 37. § az összeférhetetlenségi eljárást tartalmazza)
   
  37. § (6) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének ( illetve méltatlanságának ) a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs.
   
  Megjegyzés : Miután az önkormányzati törvény nem rendelkezik a az előzetes mentességnek a méltatlanságra vonatkozó érvényességéről, a képviselőtestület sem vehette figyelembe azt.

Oldalak