Álláspályázat

 
Kengyeli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Polgármesteri Hivatal - Gazdasági vezető
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása a Kengyeli Polgármesteri Hivatal, valamint Kengyel Községi Önkormányzat és Intézményei vonatkozásában. Ellátja az érvényesítési és pénzügyi ellenjegyzési feladatokat. Gondoskodik az éves költségvetési rendelet, a költségvetés módosítására vonatkozó rendelet-tervezetek, a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló és az éves zárszámadási rendelet-tervezet elkészítéséről. Részt vesz a képviselő-testületi és bizottsági üléseken,.
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt végzettség,
 • Államháztartásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • ASP szakrendszer felhasználói szintű ismerete
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 87/2019 (IV.23.) Korm. rendelet alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz
 • végzettséget, illetve szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak megigénylését igazoló dokumentum
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben alkalmazása esetén kizáró ok, illetve összeférhetetlenségi körülmény nem áll fenn.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin jegyző nyújt, a +3670/414-64-73 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Kengyeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/1564-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Gazdasági vezető.
 • Elektronikus úton Domány Katalin jegyző részére a jegyzo@kengyel.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Domány Katalin jegyző, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázók személyes meghallgatását követően a polgármester egyetértésével a jegyző nevezi ki a gazdasági vezetőt, 6 hónapos próbaidővel. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva, azt eredménytelennek nyilvánítsa indokolás nélkül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kengyel.hu - 2022. július 18.