A Polgármesteri Hivatal hirdetményei

 • Tájékoztatás a háziorvosi rendelési idő változásáról

  Ezúton tájokztatjuk a Lakosságot, hogy a II. körzet rendelési ideje 2020. január 1-től az alábbiak szerint változik:

    II. sz. körzet:
  Dr. Feledi József
   hétfő 8.00 - 12.00
   kedd 14.00-18.00
   szerda 8.00 - 12.00
   csütörtök 14.00-18.00
   péntek 8.00 - 12.00

   

 • Tájékoztatás a háziorvosi rendelési idő változásáról

  Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az I. számú háziorvosi körzetben (Dr. Kotró László volt körzete) 2019. december 01-től a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

   

    I. sz. körzet:
  Dr. Drobkó Valerij
  (helyettes: Dr. Heitler Csongor)
   hétfő 13.00 - 14.00 receptkiírás
  14.00-15.00 vizsgálat
   kedd 12.00 - 13.00 receptkiírás
  13.00-14.00 vizsgálat
   szerda 13.00 - 14.00 receptkiírás
  14.00-15.00 vizsgálat
   csütörtök 11.00 - 12.00 receptkiírás
  12.00-13.00 vizsgálat
   péntek 12.00 - 13.00 receptkiírás
  13.00-14.00 vizsgálat

   

  Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
   
  Kengyel Község Önkormányzata
 • Képviselő-testület határozata

  Értelmezés:
  Mivel a képviselőtestület azzal a ténnyel szembesült, hogy a polgármestert szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, az önkormányzatok működését szabályozó törvény előírásai alapján lefolytatta Nagy Szilárd, polgármester ellen a méltatlansági eljárást, amelynek eredményeképpen egyöntetű szavazatával kimondta a méltatlanságot.
  Mint az alábbi jogi hivatkozásokból is kiderül, ha testület elmulasztja az eljárás lefolytatását, vagy jogszabálysértő döntést hoz, a kormányhivatal élhet a kezdeményezés jogával.
   
  A méltatlanság megállapításának jogi háttere:
  2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
  b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
   (2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
  (3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
  (5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. ( A 37. § az összeférhetetlenségi eljárást tartalmazza)
   
  37. § (6) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének ( illetve méltatlanságának ) a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs.
   
  Megjegyzés : Miután az önkormányzati törvény nem rendelkezik a az előzetes mentességnek a méltatlanságra vonatkozó érvényességéről, a képviselőtestület sem vehette figyelembe azt.
 • Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekhez kapcsolódó pénzbeli támogatásról

  Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága vagy akinek  a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2019. november 1-én fennállt, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli  támogatást nyújt.  
 • Hirdetmény

  Kengyel Község Önkormányzata pályázatot hirdet szociális elhelyezést biztosító Kengyel Kossuth. út 166.sz. alatti lakás bérletére a módosított a 8/2004./IV.21./számú rendelete alapján.
  Szociális elhelyezést biztosító lakásra pályázatot nyújthatnak be azok a szociálisan rászorulók, akik a fenti rendelet 5 § /2/bek. a-e pontjaiban foglalt feltételeknek megfelelnek.
  A pályázatot a Polgármesteri Hivatalhoz /Kengyel, Szabadság út 10./ írásban kell benyújtani 2019. december 2.-ig formanyomtatványon.

Oldalak