hirdetmény

Hirdetmény

A alpolgármester értesíti a lakosságot, hogy 2017. december 18-án (hétfőn) 17,00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete rendes ülését.
Az ülés helye: Községháza kisterme
 
NAPIRENDEK:
Nyílt ülés:
1. Két ülés közötti tájékoztató
Előadó:  Nagy Szilárd polgármester
Kozák Ferencné alpolgármester
 
2. 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Nagy Szilárd polgármester
Pozsa Sándorné gazdaságvezető
 

Kengyel Településképi Arculati Kézikönyv

Hirdetmény Erzsébet-utalványról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága vagy akinek  a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2017. november 1-én fennállt, a tárgyév november hónapjára tekintettel természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható ERZSÉBET-UTALVÁNY formájában. 
Az utalvány személyesen vagy meghatalmazott útján átvehető a Polgármesteri Hivatal házipénztárában érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya bemutatása ellenében: 
 
2017. november 24. /péntek/ de. 9.00-12.00 óráig, 
2017. november 27. /hétfő/ de. 9.00-12.00 óráig.
 
Kengyel, 2017. november 21.  
 
Dr. Bartók László sk.
helyettesítő jegyző

Hirdetmény szociális célú barnakőszén támogatásról

Értesítem  a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályairól szóló 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  barnakőszenet  biztosít annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (2017. évben: 71.250.-Ft). 
Fentieken  túl az önkormányzat vissza nem térítendő barnakőszén támogatást  nem biztosít.
A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás megállapítása iránti eljárás  kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot. A nyomtatványok átvehetők Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában. 
A kérelmeket 2017. november 20. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester

Bursa Hungarica

Tisztelt Diákok!
 
Kengyel Község Önkormányzata a 94/2017.(IX.21) Kt. határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes információt a (www.emet.gov.hu), vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban, valamint telefonon az 56/ 583- 405 számon kaphat.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. november 7.
 
 
Kengyel Község Önkormányzata

Oldalak