A Karcagi Tankerületi Központ hirdetménye

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2023. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor:
 
1. Az általános iskolai beiratkozás időpontját a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 8. §-a határozta meg. A beiratkozás időpontja:
  • 2023. április 20. (csütörtök) 8:00-19:00 óra között
  • 2023. április 21. (péntek) 8:00-19:00 óra között
A szülő vagy törvényes képviselő a tanköteles korba lépő gyermekét a hirdetményben közzétett időpontban köteles személyesen beíratni a lakóhelye szerint illetékes (életvitelszerű ottlakás) vagy a választott iskola első évfolyamára.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
 
2. A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapján találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges.
 
3. A Rendelet 22.§ (4) bekezdése értelmében az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.
Ugyanezen paragrafus (7) bekezdése értelmében az intézmény az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi, hogy a lakcímnyilvántartásban a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel-e.
A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező!
Az előzetes online jelentkezés felülete 2023. április 5-től (szerda) elérhető.
 
4. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index
 
5. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői véleményben kijelölt iskola hivatalból felveszi.
 
6. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatásáta tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.
 
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz a szülő/törvényes képviselő a döntés ellen jogorvoslattal élhet, melyek az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján a döntés közlésétől számított 15 napon belül az iskola fenntartójához, állami fenntartású intézmények esetében a Karcagi Tankerületi Központ tankerületi igazgatójához kell benyújtani.
 
Sági István sk.
tankerületi igazgató