Álláspályázat

Kengyel Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
 
Kengyel Községi Önkormányzat
 
védőnő
 
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 139.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCsM rendelet szerinti feladatok ellátása, az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet szerinti iskolavédőnői feladatok ellátása a helyi oktatási és nevelési intézményekben, önálló védőnői tanácsadás és szűrések végzése, valamint egészségnevelési feladatok ellátása egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben, az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, védőnő,
 • büntetlen előélet, továbbá a pályázó nem áll az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. év C. törvény (a továbbiakban: Eszjtv.) 2. § (4) bekezdése szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, illetve vele szemben nem állnak fenn az Eszjtv. 2. § (5) – (6) bekezdésében foglalt kizáró okok
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 • a pályázó nyilatkozata, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben meghatározott kizárási okok vele szemben nem állnak fenn
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál József polgármester nyújt, a +3670/54-44-722 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/1254-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.
vagy
 • Elektronikus úton Gál József polgármester részére a hivatal@kengyel.hu E-mail címen keresztül
vagy
 • Személyesen: Gál József polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A megbízásról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva, azt eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 5.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kengyel.hu - 2022. június 3.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. június 3.