Pályázat

 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 6/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében meghatározott Kengyel I. és II. számú felnőtt háziorvosi körzetben vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében történő felnőtt háziorvosi feladatok ellátására
 
 
Háziorvosi rendelők címe:
I. számú háziorvosi rendelő címe: 5083 Kengyel, Kossuth út 139. 
II. számú háziorvosi rendelő címe: 5083 Kengyel, Kossuth út 139. 
 
Pályázati feltételek:
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
Magyar Orvosi Kamarai Tagság,
az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés,
vállalkozói formában való működtetés.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
részletes szakmai önéletrajz,
iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum),
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 30.
 
A pályázat benyújtásának módja: 
Személyesen vagy postai úton, egy példányban Kengyel Községi Önkormányzat részére címezve (5083 Kengyel, Szabadság út 10.). 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Háziorvosi praxis pályázat”
 
 
A pályázat elbírálásának módja, határideje: 
Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázatok elbírálásáról a pályázók személyes meghallgatását követően. 
 
Az elbírálás határideje: 2022. július 31.
 
A Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
 
A feladatellátás kezdő időpontja: A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.
 
A feladat-ellátási szerződés időtartama: a nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű – de minimum 5 év időtartamú – feladat-ellátási szerződést köt. 
 
 
Feladatellátás finanszírozása: az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján. 
 
Egyéb információk: A központi háziorvosi ügyelet ellátásáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete külön szerződés útján gondoskodik, ezért a praxist betöltő nem köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásában. 
A feladat ellátását szolgáló rendelő az önkormányzat tulajdonában van. A rendelő fenntartási költségei (rezsiköltség) a feladat-ellátót terhelik, bérleti díj nincs. A rendelők alapfelszereltségét jelentő bútorzatot, eszközöket az önkormányzat biztosítja. A rendelők eszközparkja a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból jelentős fejlesztésen esett át. A működtetés részletes feltételei a feladat-ellátási szerződésben kerülnek rögzítésre. 
A szolgálati lakás biztosítása egy 2022-ben felújított, részben berendezett kétszintes házban megoldott.
 
 
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni Gál József polgármesternél lehet a +36-70/54-55-722-es telefonszámon.