Álláspályázat

Kengyel Községi Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Napsugár Művészeti Modellóvoda és Minibölcsőde
Intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 • A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 5 év - 2022. augusztus 1. napjától 2027. július 31-ig szól.
 • A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Áchim út 12.
 • A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvényben foglaltakra. Az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a pénzeszközökkel való észszerű célszerű és takarékos gazdálkodás. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, kapcsolattartás a fenntartóval.
 • Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 • Pályázati feltételek:
 • Főiskola,
 • padagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján büntetlen előélet és cselekvőképesség
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás
 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 67. §-ában, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség
 • pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • Magyar állampolgárság
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • részletes, fényképes szakmai önéletrajz
 • az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések
 • végzettséget igazoló okiratok másolata
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása
 • 90 napnál nem régebbi büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, figyelemmel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20. § (2c) – (2e) bekezdésében foglaltakra
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik és a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben meghatározott összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2022. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 7.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál József polgármester nyújt, a +3670/54-44-722 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/976-1/2022. , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető (óvodavezető).
vagy
Elektronikus úton Gál József polgármester részére a hivatal@kengyel.hu E-mail címen keresztül
vagy
Személyesen: Gál József polgármester, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .
 
A pályázat elbírálásának módja, rendje: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján létrehozott bizottság hallgatja meg a pályázókat és véleményezi a pályázatokat. A megbízásról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírást visszavonja, módosított új pályázati felhívást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelennek nyilvánítsa, indokolás nélkül
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kengyel.hu - 2022. május 4.