Pályázati felhívás

A Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
gazdasági vezető
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi ügyintézők tevékenységének irányítása.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 11. §-ában meghatározott feladatok ellátása, így különösen az önkormányzati intézmények vonatkozásábán a költségvetési tervezési, végrehajtási munkafolyamatok ellenőrzése, a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások és beszámolók elkészítésének irányítása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
- A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Főiskola, a 368/2011. (XII.31.) korm.rendelet 12.§-a szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
- ASP szakrendszer felhasználó szintű ismerete
- közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a 87/2019. (IV.23.) korm.rendelet 1. melléklete szerinti fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum hiteles másolata
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
- 2021. szeptember 30.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Domány Katalin nyújt, a 0670/414-64-73; 0656/583-400 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kengyeli Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KPH/1981-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági vezető.
- Elektronikus úton Domány Katalin részére a jegyzo@kengyel.hu E-mail címen keresztül
- Személyesen: Domány Katalin, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10. .
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
- A pályázatokkal kapcsolatosan a polgármester egyetértésével a jegyző dönt. A döntéshozó fenntartja a jogot a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A pályázat elbírálásának határideje:
- 2021. október 8.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.kengyel.hu - 2021. szeptember 7.