Tájékoztatás a háziorvosi rendelési idő változásáról

Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy az I. számú háziorvosi körzetben (Dr. Kotró László volt körzete) 2019. december 01-től a rendelési idő az alábbiak szerint alakul:

 

  I. sz. körzet:
Dr. Drobkó Valerij
(helyettes: Dr. Heitler Csongor)
 hétfő 13.00 - 14.00 receptkiírás
14.00-15.00 vizsgálat
 kedd 12.00 - 13.00 receptkiírás
13.00-14.00 vizsgálat
 szerda 13.00 - 14.00 receptkiírás
14.00-15.00 vizsgálat
 csütörtök 11.00 - 12.00 receptkiírás
12.00-13.00 vizsgálat
 péntek 12.00 - 13.00 receptkiírás
13.00-14.00 vizsgálat

 

Kérjük szíves megértésüket és türelmüket.
 
Kengyel Község Önkormányzata

Képviselő-testület határozata

Értelmezés:
Mivel a képviselőtestület azzal a ténnyel szembesült, hogy a polgármestert szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélték, az önkormányzatok működését szabályozó törvény előírásai alapján lefolytatta Nagy Szilárd, polgármester ellen a méltatlansági eljárást, amelynek eredményeképpen egyöntetű szavazatával kimondta a méltatlanságot.
Mint az alábbi jogi hivatkozásokból is kiderül, ha testület elmulasztja az eljárás lefolytatását, vagy jogszabálysértő döntést hoz, a kormányhivatal élhet a kezdeményezés jogával.
 
A méltatlanság megállapításának jogi háttere:
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
38. § (1) Méltatlanság miatt a képviselő-testület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását,
b) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek;
 (2) Az önkormányzati képviselő köteles az (1) bekezdés a)-g) pontjában foglaltakról, a jogerős ítélet kézhezvételétől vagy az (1) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak beálltától számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(3) A büntetőeljárásról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel az eljáró bíróság az önkormányzati képviselő bűnösségét megállapító jogerős ítélet meghozataláról haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és a kormányhivatalt.
(5) A méltatlansági eljárásra egyebekben a 37. § (2)-(7) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. ( A 37. § az összeférhetetlenségi eljárást tartalmazza)
 
37. § (6) A kormányhivatal a közigazgatási és munkaügyi bíróságnál kezdeményezheti az önkormányzati képviselő összeférhetetlenségének ( illetve méltatlanságának ) a kimondását, ha a képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság eljárására az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett önkormányzati képviselő, valamint a kormányhivatal fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen felülvizsgálatnak helye nincs.
 
Megjegyzés : Miután az önkormányzati törvény nem rendelkezik a az előzetes mentességnek a méltatlanságra vonatkozó érvényességéről, a képviselőtestület sem vehette figyelembe azt.

Hirdetmény a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekhez kapcsolódó pénzbeli támogatásról

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 20/A. §-a értelmében a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek  a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága vagy akinek  a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2019. november 1-én fennállt, a tárgyév november hónapjára tekintettel pénzbeli  támogatást nyújt.  

Hirdetmény

Kengyel Község Önkormányzata pályázatot hirdet szociális elhelyezést biztosító Kengyel Kossuth. út 166.sz. alatti lakás bérletére a módosított a 8/2004./IV.21./számú rendelete alapján.
Szociális elhelyezést biztosító lakásra pályázatot nyújthatnak be azok a szociálisan rászorulók, akik a fenti rendelet 5 § /2/bek. a-e pontjaiban foglalt feltételeknek megfelelnek.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatalhoz /Kengyel, Szabadság út 10./ írásban kell benyújtani 2019. december 2.-ig formanyomtatványon.

Álláspályázat

A Polgármesteri Hivatal Kengyel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény
magasabb vezetői megbízás (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama:

Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. október 24-én csütörtökön 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 
2. Megbízólevelek átadása
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 

Oldalak