Álláspályázat

A Kengyeli Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Polgármesteri Hivatal - Kengyel - pénzügyi vezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 11.-ában meghatározott feladatok ellátása, így különösen az önkormányzati intézmények vonatkozásában a költségvetési tervezési,végrehajtási munkafolyamatok koordinálása, az előirányzat-felhasználásainak/módosításainak ellenőrzése, a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások és beszámolók elkészítésének irányítása. A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi ügyintézők tevékenységének irányítása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 12. §-a szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP szakrendszer felhasználó szintű ismerete
 • közigazgatási alapvizsga/szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul; pályázatának tartalmát a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik
 • aziskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bartók László nyújt, a 0620/9527028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal - Kengyel címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: . , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Kengyel Község Honlapja - 2020. április 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az állás 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be. A pályázat kiírója fenntartja a jogát a pályázati eljárás indoklás nélkül történő eredménytelenné nyilvánítására.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kengyel.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. április 20.