Pályázat

Kengyel Községi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról  szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Napsugár Művészeti Modellóvoda Egységes óvoda-bölcsőde
Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
- A vezetői megbízás határozott időre, 2022. július 31.-ig szól.
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Áchim út 12.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, a pénzeszközökkel való ésszerű, célszerű és takarékos gazdálkodás, a bölcsődés- és az óvodáskorú gyermekek oktatásának, nevelésének megszervezése. Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
 
Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- Főiskola, óvodavezetői végzettség,
- szakmai gyakorlat
- Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat ,
- Büntetlen előélet
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 28.
 
A  pályázati  kiírással  kapcsolatosan  további  információt  dr.  Fekete  Nóra nyújt a 06-56/583-400 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kengyel Községi Önkormányzat elmére történő megküldésével (5083 Kengyel, Szabadság út 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 2828/2017, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
Elektronikus úton dr. Fekete Nóra részére a jegyzo@kengyel.hu e-mail címen keresztül
Személyesen: dr. Fekete Nóra, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5083 Kengyel, Szabadság út 10.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2017.július 15.