Hirdetmény szociális célú tüzifáról

Értesítem  a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú tüzifa támogatás helyi szabályozásáról szóló 16/2015.(XI.06.) számú önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  tűzifát biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 200%-át (2015. évben: 57000.-Ft). 
Fentieken  túl az önkormányzat vissza nem térítendő tűzifát nem biztosít.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás megállapítása iránti eljárás  kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot. A nyomtatványok átvehetők a polgármesteri hivatalban.
A kérelmeket 2015. december 22. napjáig lehet Kengyel Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester