Álláspályázat

Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény Családsegítés
Családgondozó
munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
- Jász­Nagykun­Szolnok megye, 5083 Kengyel, Sallai út 16.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézmény vezetője által meghatározottak szerint rendszeres kapcsolattartás keretében komplex segítő tevékenységet végez a szociális munka módszereinek alkalmazásával. A kapcsolattartás gyakoriságára és időtartamára a  klienssel,  a probléma megoldására kötött írásbeli szerződésben foglaltak az irányadók. Együttműködésre kötelezett kliensek esetében a kapcsolattartás gyakoriságának minimumát a jogszabályok és szakmai szabályok határozzák meg.
 
Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- Főiskola, 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet családgondozó munkakörnél felsorolt végzettségek,
- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
- Büntetlen előélet Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű empátia,
- Kiváló szintű probléma megoldó és tárgyalóképesség,
- Kiváló szintű terhelhetőség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatai pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. április 21.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mezei Aranka nyújt, a 0630/544­ 38­85 ­os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény címére történő megküldésével (5083 Kengyel, Kossuth út 81­83. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/1499­ 1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Családgondozó.
- Személyesen: Mezei Aranka, Jász­Nagykun­Szolnok megye, 5083 Kengyel, Kossuth út 81­83. .
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. április 24.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Kengyel Község Honlapja ­ 2015. április 7.