Önkormányzati felhívás – Ebösszeírás szeptember 16-ig.

Tisztelt Ebtartók!  

Kengyel területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban meghatározott adattartalommal (3 évente legalább 1 alkalommal).
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani, (az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után).
A 2013. évi ebösszeírás céljából kérem az ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és az alábbi lehetőségekkel élve azt eljuttatni szíveskedjen. Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni az oltási könyv alapján.
-a kitöltött összeíró adatlapnak a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett gyűjtőládába történő bedobásával,
-az összeíró adatlapnak postai úton (5083 Kengyel, Szabadság út 10.) történő megküldésével,
-az összeíró adatlap faxon történő továbbításával, (56/583-409)
-az összeíró adatlapnak (aláírással ellátva) elektronikus úton a hivatal@kengyel.hu címre történő megküldésével.

Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2013. szeptember 16-ig

 Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető erre a linkre kattintva.
Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak chippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a chippel nem rendelkező ebeket állatorvossal megjelöltetni.

Együttműködésüket köszönöm!

Dr. Fekete Nóra
jegyző

K I T Ö L T É S I   Ú T M U T A T Ó
az „EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP – 2013.” nyomtatványhoz

A kitöltéshez szükséges az eboltási könyv!

Az I. pont esetében az eb tulajdonosa lehet ugyanaz, mint az ebtartó, de el is térhet a két személy. Egyezés esetén is kitöltendő mindkét rovat.
A II. pontnál az eb fajtája a törzskönyv alapján, fajtajellege az eb külleme alapján azonosítható be, de meg nem határozható fajtajellegek hiányában „keverék” megjelölést kell beírni.
A III. pontnál a transzponderes (mikrochip) jelölést végrehajtó állatorvos által kibocsátott okmányon feltüntetett mikrochip sorszámát kell beírni, ezen, illetve a pecsétlenyomaton szerepel a beültetést végző állatorvos neve és a kamarai bélyegzőjének száma is. Ugyanez vonatkozik az ivartalanításra és a kisállat-útlevél kiállítására is.
A IV. pont az állatorvos által az eboltási könyvben rögzített adatok alapján tölthető ki, amellyel már minden ebtartónak rendelkeznie kell.
Az V. Egyéb adatok pontjában a veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszát kell megjelölni, azaz, hogy az eb megfigyelés alatt áll-e, vagy sem, illetve az eb veszélyessé lett-e minősítve, vagy nem.
HA ELVESZETT AZ OKMÁNY: az okmány száma helyett „elveszett” szöveg kerüljön beírásra, és nyilatkozzon, hogy melyik állatorvos (név és székhely) végezte a beavatkozást, vagy adta ki az okmányt.
HA NINCS OKMÁNY (nincs chip beültetve, nincs ivartalanítva az eb, nincs kisállatútlevél, nem oltatta, az eb még nem érte el a 4 hónapos kort): a sorszám, vagy szám helyett „nincs” szöveg kerüljön beírásra.