október 2019

Sertéstartók figyelmébe!

A nyári, őszi mezőgazdasági munkálatokra tekintettel felhívom a sertéstartó gazdák figyelmét, hogy a vaddisznóban előforduló afrikai sertéspestis megbetegedések miatt fokozott figyelmet kell fordítani a házi sertésállományok védelmére. A fertőzött vaddisznóval való érintkezés lehetősége miatt a mezőgazdasági területek, az onnan származó termékek óriási veszélyt jelentenek, jelenthetnek sertéseinkre.

Hirdetmény

A polgármester értesíti a lakosságot, hogy 2019. október 24-én csütörtökön 16.00 órára összehívja a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló ülését.
 
Az ülés helye: Községháza nagyterme
 
Napirendek:
 
1. A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 
2. Megbízólevelek átadása
Előadó: Nagy Mihályné HVB elnöke
 

Hirdetmény az őszi-téli szünetre eső szünidei gyermekétkeztetésről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szünidei gyermekétkeztetés keretében a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést ingyenesen biztosítja a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű ( 5 hónapos kortól 18 éves korig) kiskorú gyermekek részére. Az ellátást a szülőnek/törvényes képviselőnek kell igényelnie az erre rendszeresített formanyomtatványon. 

Bursa Hungarica

Tisztelt Diákok!
 
Kengyel Község Önkormányzata a 97/2019. (IX.24.) Kt. határozatával csatlakozott a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázatokkal kapcsolatban részletes információt a www.e1net.gov.hu Bursa Hungarica oldalon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a  Polgármesteri Hivatalban , valamint telefonon az 56/583-405 számon kaphat.
A pályázatok benyújtásának határide je: 2019. november 5.
 
 
Kengyel Községi Önkormányzat

Hirdetmény szociális célú barnakőszén támogatásról

Értesítem a lakosságot, hogy Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének  a szociális célú barnakőszén támogatás helyi szabályozásáról szóló 10/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást,  barnakőszenet biztosít annak a személynek, aki szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény szerint:  aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, rendszeres települési támogatásra /lakásfenntartási támogatásra/ jogosult,  a  gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, valamint annak az egyedül élő nyugdíjszerű ellátásban részesülő személynek, akinek az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át (2019. évben: 71.250.-Ft). 
Fentieken túl az önkormányzat vissza nem térítendő tüzelőanyag támogatást  nem biztosít.
A barnakőszén támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak egy fűtési idényben csak egy alkalommal állapítható meg kizárólag természetbeni ellátás formájában függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
A támogatás megállapítása iránti eljárás  kérelemre indul. A kérelemhez csatolni szükséges a jogosultság meglétét igazoló iratot. A nyomtatványok átvehetők a polgármesteri hivatalban.
A kérelmeket 2019. október 31. napjáig lehet Kengyel Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
Nagy Szilárd sk.
polgármester